Despre Asociația SURYAM

Asociația SURYAM este o persoana juridica romana de drept privat, independenta, nonprofit, fara scop lucrativ, nonguvernamentala, constituita in baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 si care nu face deosebiri de rasa, sex, religie, convingeri politice si origine etnica.

A fost înființată prin sentinţa civilă nr.3888 din data de 05.09.2002, eliberată de Judecătoria Târgu Mureș.

Asociaţia SURYAM are ca viziune proprie: “ Dezvoltarea durabila si valorificarea potenţialului uman la nivel universal.”

Asociaţia SURYAM are ca misiune proprie: Conştientizarea propriei valori a individului în raport cu sine și cu societatea, susţinerea iniţiativelor persoanelor cu spirit întreprinzător, intermedierea si promovarea schimburilor interculturale, crearea de oportunităţi pentru persoanele talentate de a-și exploata potenţialul, îndrumarea tinerilor in dobândirea de cunoştinţe specifice și completarea pregătirii personale cu experienţa practica.

Asociaţia SURYAM are ca valori proprii:
• Încrederea, respectul de sine si conştientizarea propriei valori
• Spiritul de toleranta si cooperare interculturala si interetnica
• Respectul fata de identitatea naţională, tradiţiile, cultura, drepturile si valorile naţionale si universale

Asociaţia SURYAM are ca scop: Contribuţia la dezvoltarea durabila la nivel local, naţional si internaţional prin identificarea, susţinerea si valorificarea potenţialului uman.

Asociaţia SURYAM are ca obiective generale:

 • Conştientizarea si dezvoltarea sentimentului identităţii si valorii personale, precum si a respectului de sine al individului in raport cu sine si cu societatea.
 • Descoperirea tinerelor talente si sprijinirea dezvoltării si perfecţionării profesionale ale acestora

Asociaţia SURYAM are ca obiective specifice :

a)         Dezvoltare personala

 • organizare de cursuri de formare, stagii de practica naţionale si internaţionale proprii sau in colaborare cu alte structuri
 • schimburi de experienţa, interculturale
 • stimularea de activitati de studiu si de cercetare
 • susţinerea iniţiativelor persoanelor cu spirit întreprinzător prin asistenta, consultanta, traininguri, organizare de acţiuni la nivel local, naţional si internaţional si prin înfiinţarea de cluburi tematice
 • stimularea activitatii de autoperfectionare constanta a membrilor asociaţiei

b)         Crearea de oportunităţi

 • sprijin logistic si informational
 • organizarea de cursuri, conferințe,simpozioane, vernisaje,seminarii, expoziții și orice alte forme de învățare și educare
 • organizarea de tabere tematice, excursii de studiu
 • oferirea posibilităţii de participare la proiecte de amploare
 • oferirea de burse, premii
 • concursuri
 • editare reviste tematice, cărți

c)         Promovarea imaginii

 • elaborarea si comercializarea de materiale promotionale si informative

d)         Cercetare sociala si de piaţa

 • identificarea nevoilor si elaborarea de proiecte soluţii prin metode de cercetare profesionale
 • crearea bazelor de date

e)         Educaţie in spiritul exercitării drepturilor și obligațiilor legale

 • iniţiative legislative
 • Inițierea si susținerea unor campanii de informare și educare a persoanelor fizice si juridice privind drepturile și obligațiile ce revin din legislația comunitară și națională

f)         Cooperarea (primirea şi acordarea de asistenţă) atât pe plan logistic cât şi prin subvenţii periodice, cu persoane fizice şi juridice române sau străine cât şi cu organisme guvernamentale. Susținerea și stimularea schimburilor de experiență în România și/sau în străinătate în confidențialitate și protecția datelor

g)         Înfiinţarea unei unitati economice in vederea autosustinerii financiare

h)         Prestări servicii adresate persoanelor fizice sau juridice in domeniul educational si consultanta.

i)          Programe de valorificare a resurselor culturale si geografice si de mediatizare a acestora

j)          Încheierea unor parteneriate strategice cu organizații reprezentative și relevante pentru atingerea scopului organizației;

k)         Reprezentarea și promovarea asociației la evenimente și conferințe de specialitate, organizate în țară și/sau în străinătate;